MORAVSKO -  SLOVENSKÝ CHODECKÝ POHÁR 2020

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

1. Do súťaže 4. ročníka Moravsko – slovenského chodeckého pohára je zaradených 12 pretekov.

2. Moravsko – slovenský chodecký pohár  (MSCHP) je otvorenou súťažou. Možnosť štartu aj bez registrácie v ČAS nebo SAZ.

3. Organizátor preteku vydá propozície a zverejní ich na webe a uverejnených emailových kontaktoch najneskôr do 14 dní pred dátumom preteku.

4. V súťaži jednotlivcov sa do konečného poradia sa započítavajú body z 8 najlepších hodnotených pretekov každého štartujúceho. Aby bol pretekár zaradený do celkového hodnotenia MSCHP 2020 musí absolvovať minimálne 4 preteky a finále, z toho minimálne 2 preteky v Čechách (pretekár zo Slovenska) alebo na Slovensku (pretekár z Čiech).

5. Bodovane v súťaži jednotlivcov je pre všetky kategórie rovnaké. Víťaz získa 50 bodov a ďalšie miesta o jeden bod menej. V prípade rovnosti bodov v záverečnom hodnotení rozhoduje väčší počet prvých, druhých, .... miest jednotlivca.  

6. V súťaži zmiešaných družstiev môže štartovať neobmedzený počet pretekárov minimálne v 2 kategóriách, pričom sa do hodnotenia zarátavajú  len 2 najlepšie umiestnení pretekári. Štart družstva sa oznámi v prihláške. V prípade, že klub prihlási 2 a viac družstiev, musí zaslať menovitú prihlášku každého družstva.

7. Zmiešané družstvo získa toľko bodov, koľko získajú 2 najlepšie umiestnení pretekári v jednotlivých kategóriách. V prípade rovnosti bodov rozhoduje väčší počet prvých, druhých, .... miest členov zmiešaného družstva. V prípade rovnosti bodov v záverečnom hodnotení rozhoduje väčší počet prvých, druhých, .... miest členov zmiešaného družstva. Aby bolo družstvo zaradené do celkového hodnotenia MSCHP 2020 musí absolvovať minimálne 4 preteky a finále. 

8. Protesty po zverejnení výsledkov u hlavného rozhodcu do 30 minút.

9. Pretekár prednostne štartuje vo svojej vekovej kategórii. Štart vo vyššej vekovej kategórii je možný len so súhlasom rodičov a riaditeľa pretekov. Štart v nižšej vekovej kategórii je možný mimo súťaž bez pridelenia bodov a cien. Pre slovenských pretekárov platia pravidlá SAZ o rozsahu pretekania  vo svojej vekovej kategórii aj v zahraničí.

10. Zaradení do kategórie je na základe roku narodenia. V elektronickej prihláške a pri prezentácii sa predloží napr. zdravotná kartička nebo písomný zoznam detí s celým dátumom narodenia. V prípade neoprávneného štartu sa výsledky pretekára anulujú, body so súťaže jednotlivcov a zmiešaných družstiev nezíska.

11. Na pretekoch rozhodujú minimálne 3 chodecký rozhodcovia a vrchník chôdze.

12. Za zdravotný stav detí zodpovedajú rodičia, tréneri, alebo vedúci výprav.                                  

13. Vekové kategórie a doporučené vzdialenosti , ktoré sú záväzné pre usporiadateľa MSCHP. 

prípravka                                   2011  a mladší                                        500 – 1000m   

najmladšie žiactvo                     2009 - 2010                                           500  – 1000m

mladšie žiactvo                          2007 - 2008                                           2000 – 3000m

staršie žiactvo                            2005 - 2006                                           2000 – 5000m          

juniori (16 až 20 rokov)              2001 - 2004                                           3000 – 10000m

ženy (16 až 39 rokov)                1981 - 2004                                           3000 – 10000m

muži                                           1971 - 2000                                           3000 – 10000m

veteráni M nad 50rokov             1970 a starší                                         3000 – 10000m

veteránky Ž nad 40rokov          1980 a starší                                         3000 – 10000m